Συνεργάτες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) θεωρείται το κορυφαίο πανεπιστήμιο και το πιο ενεργό ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο. Το ΠΚ υλοποίησε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και από αρκετούς δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς. Το 2020, η χρηματοδότηση της έρευνας από εξωτερικές πηγές έφτασε τα 26 εκατ. ευρώ.

Επί του παρόντος το ΠΚ συμμετέχει σε 348 έργα. Τα 153 είναι έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020, Erasmus+, Justice, Life, COST Action και Interreg. Το ΠΚ έχει εξασφαλίσει σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ από το ERASMUS+ και τα προκάτοχά του προγράμματα τα τελευταία 10 χρόνια.

Το ΠΚ είναι ένα από τα δέκα νέα πανεπιστήμια στο πλαίσιο του «The Young Universities for the Future of Europe (YUFE)» που χρηματοδοτείται από το European University Initiative του προγράμματος Erasmus+.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία και με γραφεία αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα.

Συνιδρύθηκε το 2007 από 18 οργανισμούς από ένα ευρύ φάσμα τομέων και ενδιαφερόντων, όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές αρχές, οργανισμούς από τον τραπεζικό και νομικό τομέα, καθώς και τον πολιτιστικό και τουριστικό τομέα και φορείς νεολαίας.

Σήμερα, το ΕΓΚ αριθμεί 33 μέλη (δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, τέσσερα δημόσια πανεπιστήμια από την Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, μια σειρά από ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα ΕΕΚ, καθώς και οργανισμούς και φορείς από την επιχειρηματική και βιομηχανική κοινότητα στην Κύπρο).

Το ΕΓΚ παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις νομοθεσίες της ΕΕ, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ (επιχορηγήσεις και συμβάσεις) για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και ευκαιρίες διεθνικών εταιρικών σχέσεων για έργα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Το KMOP Education & Innovation Hub λειτουργεί ως χώρος που προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πόρων και εκπαιδεύσεων, αξιοποιώντας τη γνώση που έχει αποκτήσει ο οργανισμός από την εκτεταμένη εμπειρία του στον τομέα. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν τόσο την ενίσχυση των παραδοσιακών δεξιοτήτων όσο και την εκμάθηση νέων, έτσι ώστε κανένα άτομο να μην μείνει πίσω.

Στόχος του είναι να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, συνεχή εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, καθώς και εκπαιδευτικές συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική οικονομία, όπως η μετανάστευση (εκπαίδευση και ένταξη), η κοινωνική ευθύνη, η απασχολησιμότητα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ηθική, η αειφορία, και πρόληψη και θεραπεία του εκφοβισμού.

Εκτός από τη μη τυπική μάθηση, στοχεύει επίσης στην παροχή προγραμμάτων και μαθημάτων τυπικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, το KMOP έχει δημιουργήσει συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και πανεπιστήμια, για την προσφορά διαπιστευμένων πιστοποιητικών, διπλωμάτων, καθώς και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την COFACE Families Europe, το KMOP έχει ξεκινήσει το European Family Lab, το οποίο λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα καινοτομίας για ιδέες και μεταφορά γνώσης μεταξύ των χωρών για να βοηθήσει τους επαγγελματίες που ασχολούνται με οικογένειες να παρέχουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για οικογένειες και παιδιά.