Ομάδα Στόχος

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, η ομάδα-στόχος για το παρόν έργο θα είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση σε οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα απευθύνεται σε νέους ή λιγότερο έμπειρους λειτουργούς και διαχειριστές έργων αυτών των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ο λόγος για τον οποίο το έργο θα επικεντρωθεί σε αυτή την ομάδα στόχο είναι επειδή τις περισσότερες φορές, αυτού του είδους οι οργανισμοί δεν διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα ή ακόμη και τα οικονομικά μέσα για να επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους για διαχείριση και συντονισμό έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα, ειδικά εάν δεν έχουν συμμετάσχει σε έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο παρελθόν, δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς σχεδιάζεται, υλοποιείται, συντονίζεται και γίνεται η διαχείριση ενός έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Συχνά, αυτό αποτρέπει αυτού του είδους τις οργανώσεις να συμμετάσχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και έτσι χάνουν την ευκαιρία να διευρύνουν την εμβέλεια επιρροής τους.

Ταυτόχρονα, η κοινοπραξία πιστεύει ότι αυτοί οι οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σημερινή κοινωνία μέσω της τεχνογνωσίας και της αφοσίωσής τους στους φιλανθρωπικούς σκοπούς τους. Γενικά, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις θεωρούνται ουσιαστικοί φορείς στον τομέα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Συμμετέχουν τακτικά σε διάλογο με τις αρχές σε περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να διασφαλίσουν την καλύτερη εφαρμογή των πρωτοβουλιών και πολιτικών της ΕΕ στις χώρες της ΕΕ και ταυτόχρονα παρέχουν τις γνώσεις τους σε αυτές τις αρχές με στόχο την ενίσχυση της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up approach) όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών.

Ως εκ τούτου, με τη συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ οι φιλανθρωπικές οργανώσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρέχουν την τεχνογνωσία τους και μια ουσιαστική εικόνα από τη σκοπιά τους εντός της κοινοπραξίας ενός έργου.

Σε πρακτικό επίπεδο, το έργο θα απευθύνεται σε οργανισμούς που κρίνονται ως φιλανθρωπικοί σε εθνικό επίπεδο στην Κύπρο και την Ελλάδα σύμφωνα με τις πρόνοιες των νόμων και κανονισμών κάθε χώρας.